Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Ledfillér D&K Gipszkarton Bt. (továbbiakban Társaság) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

1. Általános

Jelen adatvédelmi tájékoztató Társaságunk által gyűjtött az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra vonatkozik.

2. Rólunk

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Ledfiller d&k gipszkarton Bt.

Székhely/levelezési cím: 1142 Budapest, Kassai u. 157/d

 Weblap: www.ledfiller.hu

 Kapcsolattartás: webáruházunknak címzett e-mail, telefon, levél útján

Telefon: +36303830575

E-mail: info@ledfiller.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent megadott elérhetőségekre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adat továbbítás: nem történik külföldre (harmadik országba, azaz nem Európai Unió tagállamain kívüli országba) adattovábbítás.

3. Mi minősül személyes adatnak

A személyes adatok természetes személyhez, emberhez tartoznak, akit a személyes adatokból azonosítani lehet. Ide tartozik alapvetően a név, cím, e-mail cím, személyi azonosító adat, illetve minden olyan adat, amelyből közvetlenül vagy más adattal összekapcsolva beazonosítható az adott személy.

4. Hogyan történik a személyes adatok gyűjtése

Kizárólag csak személyes hozzájárulás alapján. Az adatok elektronikus úton, azaz weblapon, e-mailben, illetve papír alapon, postai úton/levélben, személes jelenlét során kerülnek gyűjtésre.

5. Miért kerülnek gyűjtésre a személyes adatok (adatkezelési célok)

Társaságunk alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) a foglalkoztatottak/munkavállalók adatainak kezelése a munkaviszonyhoz, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek érvényesítése céljából;

b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése, a partneri szerződéses kapcsolatok fenntartása a szolgáltatási szerződésekben foglaltak teljesítése céljából;

c) megrendelők adatainak kezelése, a megrendelések teljesítése céljából,

6. Különleges személyes adatok gyűjtése

Társaságunk csak a foglalkoztatottak egészégügyi állapotára vonatkozó személyes adatokat kezel üzemi orvos által az alkalmasság megállapítása miatt, illetve a társadalombiztosítási juttatások igénybevételének biztosítása miatt, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése céljából, mit az igazolttávollét, betegszabadág.

7. Profilalkotás

Társaságuk profilalkotást az Ön személyes adatai alapján nem végez. A profilalkotás a személyes adatoknak olyan adatok automatizált kezelési formája, amelynek során bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen az egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

8. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

  • A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 5. a) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 5. §. (1) a) pontja és az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) a) b) pontjai és a 9 cikk (2) b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása alapján, valamint a foglakoztatást szabályozó jogi előírások alapján történnek.
  • A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 5. b-c) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját Info tv.) 5. §. (1) a) pontja és a GDPR) 6. cikke (1) a), b) pontjai, azaz az Ön hozzájárulása alapján, valamint a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek alapján történnek. 9. A személyes adatok hozzájárulásának megtagadásának vagy visszavonásának következményei Amennyiben Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását megtagadja vagy visszavonja valószínűleg a Társasággal az Ön partneri és szerződéses kapcsolata nem hozható létre illetve nem tartható fenn. Amennyiben a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy megteremtődik az ingyenes juttatások visszakövetelésének lehetősége.

10. Az Ön személyes adatainak őrzési ideje

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a céloknak megfelelő szükséges ideig illetve a jogszabályokban foglalt elévülési határidőig őrzi a Társaság az Ön adatait. A partnerekkel kötött árú beszerzési és szolgáltatási szerződések esetén 6 (hat) évig. Az ügyfelekkel/megrendelőkkel kötött szerződések esetén 6 (hat) évig.

A foglalkoztatottakkal kötött munkavégzésre irányuló szerződések esetén 25 (huszonöt) évig.

11. Az Adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önt, mint érintettet jogszabályban meghatározott jogai vannak, amelyek a következők:

11.1 hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon társaságtól, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, akkor kérelmezheti azokhoz való hozzáférést. Másolatot kérhet azokról. Ha ezen jogával visszaél költség számítható fel.

11.2 amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

Ön jogosult arra, hogy kérje Társaságtól a pontatlan adatok helyesbítését. Kérheti hiányos adatainak kiegészítését

11.3 törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

Bizonyos esetekben kérheti adatainak törlését, ebben az esetben Társaság törli az adatokat, a jelen Adatvédelmi tájékoztató 9. pontjának következményei mellett.

11.4 az adat kezelésének korlátozása;

Ön jogosult a Társaságtól kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetbe megjelölésre kerülnek azok a célok, amely alapján kezelhetők az adatok.

11. 5 bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, illetve annak továbbítása;

Ön kérhet személyes adatairól másolatot, illetve kérheti adatainak más részére történő továbbítását.

11. 6 tiltakozás a személyes adat használata ellen

Ön bármikor tiltakozhat, hogy a Társaság személyes adatait ne használja.

11.7. felügyeleti hatóságnál történő tiltakozás/panasz joga

A felügyeleti hatóságnál történő tiltakozás/panasz joga megilleti Önt. Magyarországon a Nemzeti Információszabadság hatósághoz fordulhat.

Elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1391 1400

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –az érintett választása szerint –az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12.Személyes adatainak védelme

A társaság adatvédelmi kötelezettségeinek a következőképp tesz eleget:

a) személyes adatokat naprakészen tartja

b) biztonságosan tárolja és semmisíti meg azokat

c) nem gyűjt és őriz túlzott mennyisségű adatot

d) védi a személyes adatokat a visszaéléstől, jogosulatlan megszerzéstől, megsemmisüléstől

e) megteszi azokat a technikai, szervezési felkészülési feladatokat, amelyek garantálják a biztonságot.

f) biztosítja, hogy különböző hozzáférési jogosultságok legyenek, azaz egyes adatokhoz csak bizonyos jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.

g) a pénzügyi-, bér-,adó-és egyéb személyes adatok elektronikusan a Zrt. információ-technológiai társaság szolgáltatásai igénybevételével keresztül kerülnek továbbításra.

13. Személyes adatok megosztása, továbbítása

Az Ön személyes adatainak megismerésére a Társaság megfelelő jogosultsággal rendelkező foglalkoztatottjai a társaság alábbi szerződéses partnerei, mint adatfeldolgozók jogosultak.

Szervezet

Tevékenység

Személyes adatok típusa

Könyvelő

Könyvvezetés, beszámoló készítés, bérszámfejtés, adó-, járulékok bevallása

Név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám, TAJ szám, igazolvány számok, bankszámlaszám

Bérszámfejtő

Bérszámfejtés

Név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám, TAJ szám, igazolvány számok, bankszámlaszám

Horváth Edit
Adószám: 60671813-1-40
Nyilvántartási szám: 22028033

informatikai szolgáltatás, elektronikus levelezési szolgáltatás biztosítása, tárhely szolgáltatás

Név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám, TAJ szám, igazolvány számok, bankszámlaszám

Complexpress Logisztika

Magyar Posta

Foxpost

rendelések teljesítése

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám

Hatóságok (NAV, stb.)

hatósági eljárások

Név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám, TAJ szám, igazolvány számok,

14. Tájékoztatás változásról

Amennyiben adatkezelési szabályokban változás történik, úgy a társaság a változásokat honlapján közzé teszi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. 09. 11. napján lép hatályba.